Skip to content

Pædagogik i vuggestuen

Vi arbejder ud fra den pædagogiske retning om anerkendende relationer, der er et væsentligt grundlag for vores daglige pædagogiske arbejde. Vores pædagogisk praksis tager udgangspunkt i det barnet kan, de initiativer det tager og dét det har succes med, således at det enkelte barn bliver mødt positivt og respektfuldt. Med det in mente tager vi også udgangspunkt i de positive redskaber som Marte Meo metoden indeholder. Vi har ligeledes fokus på, at skabe kontinuitet i barnets overgang fra vuggestue til minihave.

Pædagogik i praksis

I forbindelse med vores læreplaner arbejder vi med bevægelse, hvor vi på stuerne har plads til at lave baner som udfordrer børnene. I forhold til natur og udeliv anvender vi vores mange udearealer og vuggestuens egen legeplads der både har egen aktivitetshytte, legehuse og en masse grønne områder. Herudover har vi ladcykler og gåbusser der også anvendes dagligt. Vi styrker barnets sprog, sociale kompetencer, og personlig udvikling gennem musik, udeliv, lege og samarbejde med forældre. På stuerne arbejder vi desuden løbende med udviklingsmål for det enkelte barn.

AL LÆRING I PRAKSIS FOREGÅR I RELATIONER!

Vi arbejder med anerkendende relationer dvs. :

 • Vi skal stræbe efter at være lige værdige med barnet (balance i magt forholdet)
 • Vi skal forsøge at sætte os i barnets sted for at forstå barnets handlinger
 • Behandle barnet anerkendende dvs. være positiv, indlevende, respektfuld
 • Være klar og forudsigelig for barnet.
 • Vær bevidst om at barnet altid har en grund til at gøre som det gør
 • Hjælp og opmuntre barnet til selv at finde løsninger.
 • Gennem at være rollemodeller overfører vi holdninger og værdier til barnet.
 • Anerkendende pædagogik kræver at vi er reflekterende og tænker over vores praksis, og her spørger os selv “hvordan kan mine handlinger se ud fra barnets synsvinkel”

Barnet udvikler derved

 • Selvværd, barnet kommer til at tro på sig selv og opleve at have betydning for sine omgivelser.
 • Selvrespekt, barnet lærer hvad det selv står for og får derved selvindsigt.
 • Respekt for andre, ved at holde af sig selv udvikler barnet empati og sociale kompetencer.
 • Selvstændighed, når barnet oplever at blive set i sine handlinger opbygger det erfarings grundlag for at handle og finde løsninger.

Marte meo

Vi benytter Marte meo grundprincipperne som et redskab til, at udføre en anerkendende praksis. Vi mener, at denne metode giver os de bedste betingelser til, at danne gode relationer og et udviklende samspil med børnene.

GRUNDPRINCIPPER

Se børnenes initiativer
Barnet fortager sig en masse i løbet af en dag og dette kaldes, at barnet tager initiativer. Der findes 3 typer initiativer – verbale initiativer, handle initiativer og følelsesmæssige initiativer. Vi arbejder i vuggestuen med, at se børnenes initiativer og sætte ord på dem. Vi ønsker børnene skal føle sig set og forstået. Dette støtter barnets selvværd, sproglige kompetencer og giver vi voksne en forståelse af, hvad der optager barnet og hvilke kompetencer barnet besidder.

Se og bekræfte barnet
Når barnet har gjort noget, som vi gerne vil have det til, så er det vigtigt at vi bekræfter barnet. Det vil sige at give, barnet en anerkendelse/ ros for det det har gjort. I vuggestuen går anerkendelsen i sin enkelthed ud på, kort og i en positiv tone at sætte ord på hvad barnet har gjort. Eks. Så fik du dine sko på. Derved får barnet en fornemmelse af at have gjort noget godt og det får et erfaringsgrundlag for positive handlinger/initiativer. Bekræftelsen hjælper også barnet til at afslutte en handling. Det opbygger selvværd og spreder glæde.

Sæt ord på børnenes og egne initiativer
Ved at sætte ord på dine egne initiativer gør du barnets hverdag forudsigelig. I vuggestuen fortæller vi børnene hvad vi gør nu, forbereder dem på hvad der skal ske om lidt og hjælper dem med at afslutte det vi er i gang med. Dette giver børnene en forståelse af hverdagen og giver dem mulighed for at være aktive deltagere. Vi mener, at børn lærer sproget ved at få sat ord på verden omkring dem og deres egne initiativer. Det er med til at give dem selvforståelse og empati for andre.

Turtagning

Børn er styret af egne behov og lyster. Det er en vigtig social kompetence at lære at kunne udskyde egne behov og indgå i det sociale fællesskab. Derfor øver vi i vuggestuen at tage tur/ at skiftes. Det vil i praksis betyde, at vi øver os i at lytte mens ens kammerater taler, vi står i kø og tager tur på rutchebanen, øver at dele tingene i vuggestuen osv.

Positivledelse

Positiv ledelse er måden hvorpå den voksne organiserer samspillet, så opgaver bliver udført udviklingsstøttende og konstruktivt. Selvom vi i vuggestuen arbejder med at se og følge barnets initiativer, er vi meget bevidste om, at det er vi voksne, som har ansvaret for samspillet med børnene og for at skabe en udviklende hverdag. Derfor arbejder vi ud fra en tydelig struktur, vi guider børnene i stedet for at korrigere dem og vi sørger for at det er en god stemning i vuggestuen.

Sproget

Vi er opmærksomme på at forklare og hjælpe børnene til at forstå andres handlinger, ved at vi f.eks. sætter ord på følelser, når vi hjælper børnene i konflikter med hinanden, og når de er kede af det. På den måde hjælper vi børnene til at anvende sproget til regulering af egen og andres adfærd, og dermed til at få en forståelse af sproget som redskab til kommunikation i forskellige situationer.

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

AFDELINGSLEDER
Line Skjoldborg Nielsen:
mobil: 2152 7054
mail: du3u@kk.dk

KONTAKT
Flyvefisken: 21357142
Hajerne: 23249415
Muslingerne: 23249405
Søstjernerne: 23249346

Back To Top