Skip to content
I Haraldsgården nyder vi naturen

Forældrebestyrelsen

Haraldsgården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns kommune. Bestyrelseskonstruktion er en to-strenget bestyrelse, en hovedbestyrelse (institutionsbestyrelse) samt en forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsens arbejde de sidste år

Forældrebestyrelsen har blandt andet været inddraget i følgende processer og strukturforandringer i Haraldsgården de sidste 3 år. 

 • Deltagelse i det pædagogiske tilsyn
 • Deltagelse i beslutning om anvendelse af 3. sal
 • Kapacitetsudvidelse af pladser i 0-6 års området samt basisgruppen.
 • Institutionens pædagogiske principper og praksis.
 • Forberedelse af forældremøder
 • Feedback til ledelse og medarbejdere 

Forventninger til bestyrelsesarbejdet

Vi afholder fire møder om året og det er nødvendigt, at medlemmerne som udgangspunkt prioriterer deltagelse i alle fire møder. Det er vigtigt med en bestyrelse der har samme udgangspunkt for dialogerne på møderne, at vi kender dialogerne fra sidste møde, at vi kender hinanden, at vi starter og slutter samme sted. For ledelsen er det vigtigt, at de kan regne med os som stabile sparringspartnere, der møder op med engagement og lyst til at være med til at gøre en forskel for børn, forældre og medarbejdere i Haraldsgården. 

Mødeafholdelse

Bestyrelsen skal afholde mindst fire møder om året.

Der kan indkaldes til ekstraordinært møde, hvis der er bestyrelsesmedlemmer, eller leder der har behov herfor.

Forældre- og institutionsbestyrelsen har valgt, at afholde møderne samme dag, først forældrebestyrelsesmøde, herefter fællesmøde med spisning og til slut institutionsbestyrelsesmøde.

Årshjul for forældrebestyrelsen

November

 • Forventningsafstemning og velkommen til den nye bestyrelse
 • Rundvisning i huset
 • Pædagogisk tema

Februar

 • Afslutning af årsregnskab
 • Pædagogisk tema

Juni

 • Pædagogisk tema: Dialog om Haraldsgårdens kommende pædagogiske fokusområdet
 • (vores år går fra august til juli – årsnorm)
 • Dialog om tema forældremødet i oktober samt forberedelse

September

 • Pædagogisk tema

Forældrebestyrelsen består af i alt 7 medlemmer

Fem medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre.

To  medlemmer uden stemmeret vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen.

Herudover deltager leder, uden stemmeret, på bestyrelsesmøder.

Forældrebestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode.

Suppleanter vælges for et år ad gangen. 

Uddrag af Vedtægter for forældrebestyrelsen

§ 1 Institutionens formål

Institutionens formål er – med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer, at drive institutionen inden for rammerne af et kristent miljø samt, at give børnene de bedst mulige udviklingsbetingelser.

§ 2 Forældrebestyrelsens opgaver

Det er forældrebestyrelsens opgave, at fastlægge principper for institutionens virksomhed, for anvendelse af en budgetramme, samt foretage indstilling til institutionsbestyrelsen ved ansættelse af personale. Forældrebestyrelsen har ligeledes indstillingsret ved ansættelse af leder og ret til at deltage ved ansættelsen. Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence inden for de af kommunen fastsatte mål og rammer, og det af institutionsbestyrelsen fastsatte formål med institutionen.

Forældrebestyrelsen handler inden for Kommunens mål og rammer og institutionens formål og idégrundlag.

 • Fastsætter principper for institutionens virksomhed 
 • Fastsætter principper for anvendelse af budgetramme 
 • Indstiller til ansættelse af fast personale 
 • Indstiller til og deltager i ansættelse af leder 

Forældrebestyrelsen godkender, efter indstilling fra lederen, institutionens overordnet pædagogisk mål samt pædagogiske principper.

Endvidere godkender bestyrelsen:

 • Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper
 • Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet

Herudover diskuteres og vedtages pædagogiske visioner, mål og rammer for det pædagogiske arbejde, politikker vedr. børn, der organiseres arbejdsdage og andre sociale arrangementer ligesom forældre-bestyrelsen bruges til sparring i forbindelse med nye politiske tiltag, forandringer og strategisk planlægning.  

Kontakt til bestyrelsen

Der er etableret en mailadresse som forældrene kan skrive ris, ros, forslag mv. til. Indhold i mailboksen tages op på bestyrelsesmøder og svar kan læses i referaterne. Forældrene kan ikke skrive om akutte situationer, det skal ske til ledelsen eller direkte til forældres mailboks. 

Mail: bestyrelsen@haraldsgaarden.dk

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

Back To Top