Skip to content

Institutionsbestyrelsen

Det er ifølge vedtægterne, institutionsbestyrelsens opgave, at påse at institutionens administrative og økonomiske anliggender, varetages under hensynstagen til institutionens formål og de regler, der til en hver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker udover institutionens daglige ledelse og drift, kræver f.eks. bestyrelsens beslutning og indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Tilsvarende skal alle andre forhold, der må anses for at være af væsentlig betydning for institutionen, normalt forelægges for institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen godkender

  • Budget og regnskab
  • Vedligeholdelsesplan
  • Principper for anvendelse af midler afsat til ordinær vedligeholdelse samt fleksible udgifter.
  • Placering af åbningstiden inden for de af kommunen godkendte rammer
  • Eventuel ferielukning. Beslutning herom skal ske mindst 3 måneder før ferielukning og meddeles kommunen med oplysning om, hvilke børn der har behov for pasning under 
ferielukningen samt hvorledes de anvises andre pasningsmuligheder.
  • Anvendelse af ikke budgetterede indtægter. Dette gælder alene ekstraordinære 
indtægter, som ikke normalt henhører til institutionens budget.

ÅBNINGSTID
Man – fre: 07.00 – 17.00

Haraldsgården
Ragnhildgade nr. 2
2100 Kbh. Ø

Back To Top